1 θέση Ειδικού Συμβούλου σε θέματα οικονομικά


ΔΗΜΟΣ Ελαφονήσου, 1 θέση Ειδικού Συμβούλου σε θέματα οικονομικά.

Ο Δήμος Ελαφονήσου γνωστοποιεί την πλήρωση μίας (01) θέσης Ειδικού Συμβούλου σε οικονομικά θέματα - θέματα οργάνωσης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007.
Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη της θέσης, θα πρέπει:

1) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
2) Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Οικονομικής Σχολής ΑΕΙ ή T.E.I, της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος της αλλοδαπής.
3) Προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
4) Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
5) Να έχουν ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση
ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με το αντικείμενο απασχόλησης.
Σημειώνεται ότι η άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου, είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος.

Οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων καλούνται όπως, εντός 10 ημερών από την παρούσα δημοσίευση - γνωστοποίηση να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο koinelaf@otenet.gr (σάρωση) με την ένδειξη «Ειδικός Σύμβουλος» τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
2. Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή T.E.I της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν ότι έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους δημοτικούς υπαλλήλους του Α μέρους του Ν. 3584/2007.
4. Βιογραφικό και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τεκμηριώνει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους εμπειρία.

Η πλήρωση της παραπάνω θέσης ενεργείται με απόφαση του Δημάρχου ο οποίος και θα προσλάβει πρόσωπο κατά την κρίση του, κατάλληλο.